Uitgebreid programma 2018-2022

Arnhem1
Samen met de Stad

Een nieuwe, verFrissende partij, voor Arnhemmers met Arnhemmers. Arnhem1, een lokale partij die staat voor een gemeente waarin alle inwoners zich even prettig voelen. Simpele en vooral minder bureaucratische regels is wat Arnhem1 toejuicht. We zijn trots op de mooie groene parken, de vele mogelijkheden om te genieten van musea, kunst en cultuur.

De laatste 4 jaren is er enorm bezuinigd en juist in die hoeken waar de klappen het hardst gevoeld worden. Nu het weer iets beter gaat, en de rente laag is, kunnen we het voor Arnhemmers met een kleine beurs een stuk prettiger maken door te investeren in de mensen zelf, het welzijn, het verenigingsleven te ondersteunen én investeren in kleine steentjes voor buurtcentra.

Arnhem1 wil investeren in de ‘kleine steentjes’, zoals buurthuizen om het welzijnsleven te verbeteren. Investeren in een kunst- en cultuurhuis voor onder meer amateurtoneel in Arnhem-Zuid, waar ook kunstenaars uit de wijk terecht kunnen. Een broedplaats voor ideeën en initiatieven. Geen investeringen meer in prestigeprojecten, zoals het Stadstheater en bijbehorende Koningsplein. Geen investeringen in een Eroscentrum. ‘Samen met de stad’ is wat we graag overlaten aan de Arnhemse bewoners.

Wat ons betreft wordt het buurtcentrum het kloppend hart van elke wijk. Waar mensen graag samenkomen en de eenzaamheid kunnen doorbreken. Een prettig en leefbaar Arnhem vormen we samen. Zo verbinden we mensen samen met elkaar.

Welzijn

Welzijnshuizen
We hebben respect voor onze ouderen. Zij verdienen een mooie oude dag. Van ouderen wordt verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen. Dat doen ze het liefst in hun eigen, vertrouwde omgeving. Arnhem1 is voor welzijnshuizen: serviceflats waar ouderen kunnen wonen en waar lichte zorg mogelijk is. Welzijnshuizen vormen ook een ontmoetingsplaats waar mensen uit de buurt samen bijvoorbeeld kunnen genieten van een maaltijd. Waar je terecht kunt voor een rustig herstel na behandeling in het ziekenhuis. Waar logeerkamers voor familiebezoek zijn. Een plek voor oud en jong in een vertrouwde sfeer. Jongeren die voor ouderen koken, gezamenlijk de boodschappen doen, luisteren naar oude verhalen en adviezen. We kunnen veel van onze ouderen leren.

We willen ouderen de kans geven meer gebruik te kunnen maken van de mooie plekken die Arnhem biedt. Sonsbeek park, Rozet, Jansbeek en de markt in het centrum. Om dit te kunnen realiseren willen we het openbaar vervoer voor 65+ gratis aanbieden.

Een lokale, jaarlijkse ouderen dag, waarbij onze ouderen in het zonnetje staan, zullen we zeker ondersteunen.

Buurthuizen
Wij investeren in het hart van de wijk: een buurtcentrum, een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Waar niet gekeken wordt naar achtergrond, afkomst of gewoontes. Iedereen doet mee met eigen initiatieven, waar nodig met hulp van de opbouwwerker.

Opbouwwerkers zijn de ‘ogen en oren’ van de buurt, een vertrouwd gezicht en makkelijk aanspreekbaar. Onder het huidige beleid zijn deze wegbezuinigd terwijl deze juist nodig zijn om de bewoners betrokken te krijgen en houden. Het terug inhuren van opbouwwerkers als ZZP’ers is onnodig duur en drukt hard op het wijkbudget. Geld wat van de wijkbewoners is en beter besteed kan worden in de wijk.
Het buurtcentrum, het hart van de wijk. Waar we samen zorgen voor een schone en veilige buurt, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we samen voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken.

Wijkparticipatie
Met de invoering van het wijkteams Leefomgeving is een start gemaakt om de participatie, het ‘meedoen’, terug in de wijken te krijgen. Veel wijkbewoners kennen de weg nog niet goed naar deze teams. Om de wijkteams Leefomgeving meer zichtbaar voor de wijkbewoners èn de lokale ondernemers te maken willen we dat er een 2-maandelijkse nieuwsbrief verspreid. Hierin worden de activiteiten en de mogelijkheden van en voor de wijk in vermeld. Zo kunnen we samen optimaal gebruik maken van de wijkteams Leefomgeving en het daarbij behorende budget. Over de controle op de euro’s en het bewaken hiervan gaan we graag in gesprek met de bewoners. Het is immers hun geld.

Een regelmatig overleg tussen wijken èn gemeente, het C.O.W. (Centraal Overleg Wijken), is een must.

Wijkeconomie
We stimuleren de wijkeconomie door initiatieven zoals ’t Broek Omhoog en Blauwe Wijkeconomie te steunen. Door de samenwerking van lokale ondernemers en vrijwilligers kunnen betaalde arbeidsplaatsen gerealiseerd worden.

Verenigingsleven
Het verenigingsleven in Arnhem heeft de afgelopen jaren veel moeten inleveren. Het is voor veel inwoners onduidelijk geworden welke mogelijkheden er zijn. Beschikbare subsidies blijven hierdoor liggen. Arnhem1 is een voorstander van één loket voor subsidieaanvragen.

Arnhem1 pleit voor een wethouder verenigingsleven. Het verenigingsleven zorgt voor een hechte samenleving waarin de eenzaamheid verkleind. Deze wethouder maakt zich hard voor de verbetering van de amateur sport-, toneel-, muziek- en culturele verenigingen. Wat ons betreft is dit een mooie toevoeging aan de portefeuille voor de wethouder van sport en cultuur.

Sport in verenigingsvorm verbindt en kan deelnemers fit en weerbaar maken. Waar mensen samenkomen worden contacten gelegd. Dit moet wel passen binnen ieders portemonnee. Biljarten, klaverjassen, sjoelen en dergelijke zijn ook sporten die in verenigingsvorm heel ontspannend en tegen eenzaamheid werken. Wat Arnhem1 betreft: sport en spel voor iedereen toegankelijk en waar je kunt genieten van een hapje en een drankje.

Sport en recreatie
Sport en recreatie liggen vaak bij elkaar. Sporten is ook een vorm van recreatie. Waar kan, wil Arnhem1 in omliggende parken en veldjes het outdoor sporten stimuleren door een stormbaan te plaatsen. In onze mooie stadsparken, op ‘aangewezen’ plekken, is het ook mogelijk om samen met familie en vrienden te genieten van gezelschapssport zoals bijvoorbeeld voetbal, slagbal en vervolgens te genieten van een barbecue en/of picknick. Lokale kleine ondernemers bieden we de kans om hierop in te spelen. Deze ondernemers mogen voor een lage prijs en met weinig bureaucratische regels een standplaats op deze aangewezen plekken huren.

Amateursporten, zoals boksen, worstelen en dansen, daar willen we passende locaties voor. Locaties die schoon, heel, veilig en betaalbaar zijn. Ook ouderen-gym en de ‘val-cursussen’ voor ouderen zijn, wat Arnhem1 betreft, ook sporten.

Zwemlessen voor kinderen zijn een must. Geen enkel kind, hoe dan ook, verlaat de basisschool zonder minimaal zwemdiploma A.

Kunst en cultuur
In veel (internationale) steden, is het normaal dat eigen burgers vrijelijk en gratis kunnen genieten van kunst en cultuur. Voor Arnhemmers met een Gelrepas willen we dan ook vrije en gratis toegang tot Arnhemse musea. Immers; deze zijn grotendeels tot stand gekomen met subsidiegelden van ons Arnhemmers samen.

Er moet meer ruimte komen voor evenementen, dat doet de stad goed! Het is ook belangrijk dat de evenementen beter verspreid worden over de stad, dus ook meer evenementen in Arnhem-Zuid. Mogelijke overlast, denk aan verkeersoverlast, beperken we zo veel mogelijk.

Maatschappelijke zorg

Zorg
Goede zorg is belangrijk en moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dit begint met duidelijke informatie over het WMO loket. Met een regelmatige vermelding in de Arnhemse Koerier bereiken we ook de ouderen en andere zorgvragers die niet over een computer beschikken.
De onafhankelijke cliëntenondersteuning, door bijvoorbeeld Zorgbelang, dient meer bekendheid te krijgen.
Indicatie voor (thuis)zorg laten we over aan specialisten met een medische bevoegdheid. Er volgt altijd een beschikking, ook voor mensen die er niet om vragen.

Naast een goede zorg is het zorgen voor het welzijn van mensen net zo belangrijk: zo worden mensen minder snel ziek, doen een minder beroep op de zorg en blijft deze beter betaalbaar.

Schuldhulpverlening
In de schulden zitten is slecht voor iedereen. Door schulden kunnen zoveel problemen ontstaan, problemen in je relatie, je gezin, je baan. De kosten voor schuldhulpverlening zijn hoog en dit kan anders. Zo wil Arnhem1 zich inzetten voor primaire preventie op schulden. Wij willen een start maken voor schuldhulpverlening bij de voordeur, de dienst Werk & Inkomen. De contactpersonen van dienst Werk & Inkomen zijn uitstekend in staat om een vroege signalering bij dreigende schulden op zich te nemen. In samenwerking met diverse instanties als Rijnstad, SWOA en Humanitas kan al snel de hulp van de vrijwilligers, vaak ervaringsdeskundigheden, van Thuisadministratie en Budgetcoaches ingezet worden. Vaste lasten zoals huur, energielasten en ziektekostenverzekering kunnen rechtstreeks vanuit de uitkering worden overgemaakt door de Dienst Werk & Inkomen. Zo zorgen we ervoor dat deze inwoners voorzien zijn in de basisbehoeften en hierop geen schulden kunnen opbouwen.

Arnhem1 pleit voor één loket/ één traject voor schuldhulpverlening, zonder een ‘knip’ tussen sociale wijkteams en werkelijke ‘schuldhulpverlening’. Zo worden de lange wachttijden, en gevaar voor verdere opbouw van schulden, op de werkelijke hulpverlening bekort. Het is kostenbesparend en vooral duidelijk en overzichtelijk voor schuldenaars.
We gaan nog meer inzetten op ‘vroeg erop af’, voorzieningen-check, formulieren-brigade, en steunen het plan voor een ‘Geldloket’. Deze voorzieningen kunnen voorkomen dat mensen in de schulden komen. We gaan een oplossing zoeken voor het aanbod ‘bonafide en malafide’ (goede en slechte) bewindvoerders.

Armoede
Niemand maakt zelf de keus om in armoede te leven.
Ruim 10% van de inwoners leeft van een laag inkomen. Een groot deel daarvan leeft in armoede. Voor armoedebestrijding is meer geld nodig. Een verhoging van lokale belastingen, waarbij de minima ontzien worden, is een solidaire oplossing.

Voor kinderen in armoede willen we extra voorzieningen. Initiatieven zoals ome Joop’s tour steunen wij van harte. Extra aandacht vragen we voor kinderen in armoede in relatie met Stichting Jeugdland en Sprookjesfestival. Ook hier staan, wat ons betreft, nog te veel kinderen aan de kant.

Particuliere initiatieven om geld en/of goederen in te zamelen voor Arnhemse kinderen in armoede steunen wij door een percentage erbij te doen.

Jeugd en jeugdzorg
Alle kinderen dienen gelijke kansen te krijgen. Gelijke kansen in het onderwijs, leefbaarheid, gezonde voeding, sport, cultuur èn zorg. Gepensioneerde docenten, en andere vrijwilligers, kunnen in de buurthuizen huiswerkbegeleiding aanbieden.
In de buurthuizen komen kooklessen, gericht op gezonde voeding, voor de jeugd.

Voor jongeren die na hun achttiende jaar de jeugdzorg verplicht verlaten willen wij extra ondersteuning. Ondersteuning die gericht is op functioneren, het meedoen in de maatschappij.

Werk en inkomen
Nog steeds heeft Arnhem te maken met een hoog cijfer op het gebied van werkeloosheid. We gaan ons inzetten voor het scheppen van vaste en eerlijke banen, zoals reguliere banen voor bijvoorbeeld afvalcoaches, bewakers fietsenstallingen, straatvegers en groenonderhoud.

Werknemers van Scalabor, voorheen WSW Presikhaaf Bedrijven, dienen een CAO te krijgen én medezeggenschap.

Een experiment naar een basisinkomen in de gemeente Arnhem is een mogelijkheid om een gedegen onderzoek hiernaar te doen. Afhankelijk van de resultaten nemen we een stelling hierin.

Onzinnige reïntegratietrajecten, aangeboden door particuliere bedrijfjes, dat keuren we af. Daar gaat veel verspild geld mee gemoeid. Arnhem1 zet in om werkzoekenden daadwerkelijk te begeleiden naar een baan of zinvolle dagbesteding. Waar we samen kijken naar wat we kunnen.
De verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstandsuitkering, dat zien wij niet zitten.
Het verplíchten en móeten, daar zit wat Arnhem1 betreft, een dwingende toon in. Bij ‘dwingende’ maatregelen is ook controle, dus geld nodig. Wij gaan voor ‘motiveren en stimuleren’, dat levert uiteindelijk meer op. Bij vrijwilligerswerk mag er nooit sprake zijn van arbeidsverdringing

We zijn zuinig op onze vrijwilligers en willen ze belonen. Dit met name voor 55+ met een laag inkomen èn voor mensen in de bijstand. Deze groep willen we een extra steuntje in de rug geven door een beloning. Dit doen we door het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding. Een vrijlating toe te passen tot maximaal € 1500,- per jaar en zonder dat deze regeling de huur- en zorgtoeslag raakt.

Kleine ondernemers zijn de motor van Arnhem. Ondernemers worden nu vaak beperkt door de regels en wetten. Het systeem maakt het de ondernemers niet makkelijker. Wij willen minder regels en eenvoudige procedures. Het Bureau Kleine Zelfstandigen van de Dienst Werk en Inkomen kan startende ondernemers vanuit een uitkeringssituatie goede ondersteuning bieden, waarbij de vraag centraal staat ‘hoe kan ik u helpen’.

Bij de Dienst Werk en Inkomen kan een start worden gemaakt met de preventie op schulden. Daarnaast kunnen de medewerkers van deze dienst tijdens de intake of her controles de vroeg signalering van onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en laaggeletterdheid doen waarbij vervolgens een goede doorverwijzing een must is.

Wonen

Het streefgetal binnen de gemeente Arnhem van 22.000 sociale huurwoningen wordt al meerdere jaren aangehouden. De vraag naar deze woningen blijft hoog terwijl het aantal woningen niet wordt bijgesteld. Toename van sociale huurwoningen is niet alleen wenselijk, maar ook hoognodig. Eerste prioriteiten liggen bij uitbreiding van sociale huurwoningen met een huur van € 400,- tot € 630,-.

In geval van sloop en renovatie van huurwoningen wil Arnhem1 een gemeentelijk algemeen sociaal plan. Zodat huurders beter weten waar ze aan toe zijn.

We zijn trots op onze groene stad. Er is nu nog voldoende grond waar gebouwd kan worden zonder dat dit het groene karakter van onze stad aantast. Over wonen in Stadsblokken Meinerswijk hebben de inwoners zich middels via een referendum al uitgesproken.

De OZB, het eigenaarsgedeelte, mag verhoogd worden. De sterke schouders dragen het meest en leveren op deze wijze een solidaire bijdrage aan de samenleving.

Sociale huurwoningen en huurwoningen middensegment
Alle Arnhemmers hebben recht op een goede en betaalbare woning die bij hun inkomen past.
In de komende jaren komen er minimaal 1000 sociale huurwoningen bij. Daarnaast gaan we voor uitbreiding huurwoningen voor mensen die nog net niet kunnen kopen en ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, het zogenaamde middensegment, met huurprijzen tussen
€ 720,- en € 850,-. Er wordt zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd.

Nieuwe energieneutrale woningen moeten ook betaalbaar zijn voor huurders met een kleine beurs. Voor bestaande sociale huurwoningen die worden aangepast met energieneutrale toepassingen wordt de huur niet verhoogd. Geen sigaar uit eigen doos!
Als start steunen wij de gezamenlijke aanpak van wooncorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Arnhem om huurders energie-bewuster te maken, en de energierekening omlaag kan.
ArnhemAan, Energieloket en Blueconomy zijn wat Arnhem1 betreft, goede partners voor bewustwording en mogelijke besparingen op de energielasten.

Huurders, ook met een kleine beurs, worden middels een voordelige lening bij de Stadsbank in de gelegenheid gesteld om zonnepanelen aan te schaffen.
Zo kunnen we samen de woonlasten omlaag brengen.

Aangepaste woningen
Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde buurtje blijven wonen. En waar nodig is, wordt het huis aangepast. De eigen bijdrage voor deze aanpassingen en andere WMO-voorzieningen, wordt voor mensen tot 130% van het minimuminkomen afgeschaft. Ook het hebben van een eigen huis wordt niet in de berekening eigen bijdrage meegenomen. Ouderen hebben immers jarenlang voor hun eigen huis gewerkt en moeten hier niet voor gestraft worden.
Voor ouderen die in een eigen huis wonen en boven de 130% van het minima-inkomen behoren, willen we goede afspraken tussen Gemeente Arnhem en instellingen voor financieringsfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Zo kunnen de ouderen zo lang mogelijk in hun aangepaste woning blijven wonen.

Eerder gebruikte voorzieningen zoals trapliften en scootmobiels gaan niet op de schroothoop.
Deze gaan naar een revisie werkplaats, een werkplaats waar we op die manier eenvoudig nieuwe banen voor werkzoekenden kunnen scheppen.

Studentenhuisvesting
Arnhem is steeds meer in trek als studentenstad. Ook zij hebben recht op betaalbare en veilige huisvesting. Arnhem1 is voor uitbreiding huisvesting studenten, inclusief voor MBO’ers en pleiten voor een eigen Stichting Studenten Huisvesting Arnhem.

Daklozen
Niemand slaapt onder de brug. Punt Dat moet het uitgangspunt zijn! De Rechten van de Mens zijn voor ons een leidraad; iedereen heeft recht op een dak boven zijn/haar hoofd.
De bed-, bad- en broodregeling blijven wij als Arnhem1 steunen. Particuliere initiatieven, zoals het Droombankje, voor dak- en thuislozen die de wil hebben om weer terug te keren in de maatschappij, steunen wij van harte. We hebben vertrouwen in deze burgers die zelf bedenken wat we samen kunnen doen. En dit zonder bureaucratische regeltjes.

Voor ex-gedetineerden uit de Blue Band Bajes, willen we een goed en snel hulpverleningstraject opzetten zodat de ex-gedetineerde in zijn eigen woonplaats zicht krijgt op huisvesting en eigen inkomen. Dit doen we samen met de Reclassering.

Bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijft bestaan.
Humane opvang voor mensen die in de asielzoekersprocedure zitten moet te allen tijde goed geregeld zijn.
Zo gaan we samen als medemens met elkaar om.

Vrijheid diverse woonvormen
Wonen, dat kun je doen in allerlei woonvormen. Zo ook in woningen zoals in ‘tiny houses’ (kleine huisjes) oftewel ‘micro-woningen’. Kleine, goedkope, energieneutrale en verplaatsbare woningen die de krapte op het huidige woningaanbod kunnen verminderen. Voor mensen die er graag voor kiezen om zo een levensstijl, een levensstijl van minder consumeren, willen aangaan, willen we dat onze gemeente zich inzet voor het plaatsen van deze kleine huisjes. Deze kleine huisjes zien we ook als (tijdelijke) huisvesting voor studenten, asielzoekers, crisisopvang en andere woningzoekenden.

Ook voor de keus om te wonen op wielen, zoals de woonwagenbewoners Roma’s, Sinti’s en Reizigers in Arnhem, kan goed uitvoerbaar zijn. We zijn er trots op dat in samenwerking met het stadsbestuur Arnhem, de wooncorporaties en huurdersorganisaties als eerste gemeente in Nederland het zogenaamde ‘uitsterfbeleid woonwagenbewoners’ van tafel hebben kunnen vegen en dat we samen serieus willen luisteren naar de wensen van Arnhemse woonwagenbewoners. Waar het kan, willen we uitbreiding van staanplaatsen voor woonwagenbewoners. Ook deze bewoners van Arnhem zien de inzet van ‘kleine huisjes’ als goed alternatief voor ‘aanleunwoningen’ voor hun zorg voor ouderen, kinderen en andere familieleden. Immers, deze groep van Arnhemse inwoners heeft al vaker laten zien en horen dat zij voor hun eigen familie willen zorgen.

Duurzaamheid en groen

In de aankomende jaren gaan we hard aan de slag met het verduurzamen van Arnhem om de gestelde doelstellingen te halen en meer. Dat iedereen moet mee kunnen profiteren van deze inhaalslag is voor ons geen vraag maar een must. In verhouding dragen de lage inkomens nu nog de meeste lasten.

Wij willen voor deze groep ook middelen beschikbaar stellen om zo bij te kunnen dragen aan een betere leefomgeving in hun huis, straat, wijk en stad. Wij denken hierbij aan het ontwikkelen van apparatuur, zon- en wind aangedreven, die voor een klein bedrag zijn aan te schaffen.
Ontwikkeling van deze apparatuur zou mogelijk gemaakt kunnen worden door lokale partijen die zich daar op dit moment al mee bezig houden. Wij denken hierbij aan de HAN, kunstenaars, KEMA en milieuorganisaties onder de werktitel: Tools@rnhem.

Ook moet er in de gemeente Arnhem worden gekeken naar andere innovatieve en alternatieve oplossingen om energie op te wekken.

Op parkeervakken vervangen we de tegels door open tegels waar gras tussendoor groeit.
We stimuleren het afkoppelen van het regenwater, we gaan meer gebruik maken van regentonnen. Ook aan de openbare weg. Dit is immers gratis water wat voor vele doeleinden te gebruiken is.
Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen. Een voorwaarde moet wel zijn dat de milieumaatregelen duidelijk en meetbaar zijn.

Vervuilende busjes en vrachtwagens weren we uit de binnenstad. Op menselijke en/of elektrische kracht via een centraal distributiecentrum kunnen de laatste honderden meters worden afgelegd. Dit zorgt dan ook voor een schonere stad en een mooier straatbeeld. Voor dit initiatief is een logistieke partner nodig maar zorgt ook voor werkgelegenheid.
Voor deze partner is het wenselijk om bijvoorbeeld voor ’t Broek Omhoog te kiezen. Immers, deze mogelijke partner biedt langdurige werkelozen uitzicht op een normale en reguliere baan.

Onderzoeken naar beperken van vervuilende auto’s in de binnenstad hebben tot op heden geen antwoord kunnen geven of deze ook verbetering leveren aan de luchtkwaliteit. Hiervoor is het belangrijk in kaart te krijgen wat dit oplevert. Een betere doorstroming van het verkeer zoals een groene golf kan meer opleveren dan het weren van bepaalde vervoersmiddelen.

We zijn zuinig op onze natuurgebieden en willen dat volgende generaties van de natuur kunnen blijven genieten. Waar mogelijk kunnen we de natuurgebieden aan elkaar verbinden zodat mens en dier zonder problemen een oversteek kunnen maken

We zijn vóór het scheiden van afval, het zogenaamde omgekeerd inzamelen. Dit omdat we zuinig zijn op onze aarde en grondstoffen en tegen vervuiling. We zorgen voor een optimaal omgekeerd inzamelen waarbij bewustwording centraal staat. Daarvoor zijn de afvalcoaches zeer geschikt. Uit de opbrengst van het gescheiden inzamelen belonen we de coaches met een vaste en reguliere baan.
De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima blijft bestaan.

Arnhem-Zuid

Er moet meer geld en aandacht komen voor (culturele) voorzieningen in Arnhem Zuid.
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de binnenstad. Er is met name veel geld gegaan naar het opknappen van de zuidelijke binnenstad met de Jansbeek, een filmhuis, een markt, parkeerproblemen en veel horeca.

Kunst en cultuur moet ook toegankelijk zijn voor Arnhemmers met een kleine beurs. Na de grote investeringen die de gemeente Arnhem heeft gedaan, zoals in Focus en Musis theater, is het tijd om te investeren in kleine theaters, buurtcentra en dergelijke. Daar waar wijkbewoners, ook met weinig geld, kunnen genieten van kunst en cultuur.

Rondom de Rijnhal, waar aanvankelijk megabioscoopmega Euroscoop was gepland, daar willen we, in samenspraak met de bewoners, een centraal bruisend punt voor Arnhem-Zuid realiseren.
Een kleinschalig (film) theater zoal bijvoorbeeld het ´Huis van Puck´, een podium voor muzikanten, een broedplaats voor kunstenaars, ontmoetingsplaats voor diverse verenigingen en bewoners. Een uitgaansplein met (betaalbare) horeca met de daarbij behorende gezellige terrasjes. Kortom: ’n avondje uit in Arnhem-Zuid!

Openingstijden en het aanbod bibliotheek Kronenburg worden uitgebreid. Loket Zuid blijft natuurlijk geopend.
Zwembad De Koppel wordt uitgebreid met een buitenbad.

Verkeer en Hollandweg

Extra aandacht geven we aan de zogenaamde bloemkoolwijk in onze stad, Elderveld. De Hollandweg in Elderveld is door de toevoeging van Rijkerswoerd en Schuytgraaf een doorsteek weg geworden. Automobilisten moeten, om in of uit de wijk te gaan, altijd gebruik maken van de Hollandweg, waarbij te vaak te hard gereden wordt. Er ontstaan met regelmaat gevaarlijke situaties.
Een structurele oplossing, ook voor fietsers en voetgangers rondom deze straat, is voor de bewoners hard nodig. Arnhem1 geeft de belofte om dit zo snel mogelijk aan te pakken.

Bereikbaarheid
Betaald parkeren geldt nu vooral in het centrum en de centrumring. Voor Arnhemmers die het centrum willen bezoeken is de fiets of het OV een goed alternatief voor de auto. Momenteel zijn er voldoende fietsstallingen. Aan de inrichting en bekendmaking van fietsstallingen valt nog wel wat te verbeteren. 
De huidige parkeertarieven € 2,85 p/u en € 0,50 in de avonduren zijn redelijke prijzen voor een stad als Arnhem. Wel moeten er meer parkeerplaatsen komen in bepaalde gedeeltes van het centrum zoals rond de markt.

De parkeertarieven verhogen we naar inflatie. Als proef willen we voor een periode van 1 jaar, 1 weekend per maand de stadsbussen gratis maken voor iedereen om het zuidelijke gedeelte van de stad beter te verbinden met de binnenstad. Hiermee willen we parkeerdruk verkleinen en de bereikbaarheid vergroten.

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in eigen huis, straat en wijk. Wijkbewoners weten zelf als beste waar de knelpunten op het gebied van veiligheid zitten. De inzet van buurtpreventie, in samenwerking met BOA’s is dan een logische stap.
Incidenteel, en bij hoge uitzondering, kan extra cameratoezicht worden ingesteld.
Cameratoezicht op straat zoals op de Korenmarkt en de binnenstad biedt de handhavers en hulpverleners de mogelijkheid om adequaat te reageren op noodsituaties. Een veilig gevoel en veilige straten creëren we niet door het plaatsen van meer camera’s. Ook al heb je niets te verbergen, het voelt niet prettig om 24/7 door onbekenden bekeken te worden. Daar waar er cameratoezicht is, moet dit altijd vermeld worden.

Extremisme en radicalisering gebeuren niet van de een op de andere dag. Mensen in de omgeving zien hier vaak al voortekenen van. Wij zijn dan ook voor een goed werkend meldpunt waar leraren, wijkteams, jongerenwerkers en anderen terecht kunnen. Dit om de signalen te benoemen, mogelijke adviezen en kennis te delen. Wanneer hier snel genoeg gehandeld wordt, kan erger worden voorkomen.

Het recht op vrijheid van meningsuiting, geloof en overtuiging is een hoog goed. Voor Arnhem1 vormen de Rechten van de Mens de leidraad. Mocht er in de Arnhemse gemeenschap een behoefte bestaan voor een kerk, synagoge, moskee, tempel, ‘cem evi’ of een ander gebeds- en gemeenschapshuis, dan kan de gemeente meedenken over mogelijke locaties, zoals bestaande gebouwen. Bij nieuwbouw èn bestaande gebouwen, moet het gebeds- en gemeenschapshuis wel in de wijk passen.

De huidige zorgzone, ook wel de tippelzone genoemd, biedt veiligheid en zorg en kan daarom openblijven. Een Eroscentrum door prostituees in eigen beheer is een optie. Voorwaarde blijft wel dat dit in hun eigen beheer is en met eigen geld gedaan wordt. De gemeente doet hier géén investering in.

Arnhem1 is voor gereguleerde wietteelt. Gereguleerde wietteelt zorgt voor betere controle op kwaliteit en minder criminaliteit, overlast en onveilige situaties in woonwijken.
Gereguleerde wietteelt biedt tevens meer mogelijkheden voor medicinale wiet.
Zolang de veiligheid niet in het geding is en het besluit tot gereguleerde wietteelt nog niet genomen is, kunnen de huidige coffeeshops blijven bestaan.
Uitbreiding en verspreiding van coffeeshops, is niet wenselijk.

Arnhem als bedrijvenstad

Arnhem is een aantrekkelijke stad voor bedrijven om zich te vestigen. Een goede infrastructuur is daar een onderdeel van. Om dit zo te kunnen houden is een bijdrage van de bedrijven nodig en dat hierdoor de belasting voor de inwoners verlaagd kan worden is een prettige bijkomstigheid.
Het aanvragen van vergunningen en subsidies kan makkelijker en transparanter. Niet meer verschillende aanvragen via verschillende loketten maar één contactpersoon die de ondernemer begeleid langs de verschillende loketten.

De groei van het aantal horecazaken is verder uitgestrooid in de Arnhemse binnenstad. Het is ook belangrijk om de concurrentie hierin gezond te houden en een diversiteit hierin te kunnen aanbieden aan de inwoners en toeristen. Een verstrekking van verkapte overheidssubsidie of lening aan de horecaactiviteiten zoals bij Focus Filmtheater is dan ook niet eerlijk tegenover de overige ondernemers.

De horeca in Arnhem is toegenomen. Hotels en B&B voorzieningen zijn uitgebreid en het toerisme groeit. Dat is natuurlijk goed voor de Arnhemse economie, maar heeft wel wat investeringen gekost. Om deze investeringen te kunnen blijven doen willen wij een herinvoering van de toeristenbelasting.

Het ombouwen van kantoorpanden naar woningen in het centrum is in het verleden nodig geweest door de verandering in de economie. Doordat de economie weer aantrekt is het ook van belang deze plannen te herzien en waar nodig bij te stellen. Een kantoorruimte waar plaats is voor de kleine ondernemer en ZZP’er die als broedplaats kan dienen van mooie en creatieve ideeën die door deze omgeving worden aangemoedigd.

Besturen en toegankelijkheid tot gemeente

Democratie is een groot goed in Nederland. We willen in de toekomst andere manieren vinden om de inwoners hun stem te laten horen dan alleen een raadgevend referendum. De inzet van een corrigerend referendum kan een optie zijn. De uitkomstdrempel is bepalend boven de opkomstdrempel.

Niet iedereen kan mee komen in de snelheid van de digitalisering. Telefonisch een afspraak maken met een dienst van de Gemeente Arnhem moet mogelijk blijven. Het dure 0900- telefoonnummer schaffen we zo snel mogelijk af om over te gaan naar het 026-nummer van het gemeentehuis.

Veel functies die eerder door eigen medewerkers uitgevoerd werden zijn uitbesteed aan externe bedrijven, zoals schoonmaak en catering. Deze mensen werken onder andere omstandigheden en andere voorwaarden dan eigen medewerkers. De kosten hiervan zijn vaak hoger dan wanneer deze in loondienst zouden zijn van de gemeente Arnhem. Ook geeft dit de mensen meer vastigheid in plaats van flexibele contracten bij een externe werkgever. Voor specifieke kennis is het beter deze in te huren op projectbasis
De verdere digitalisering in de maatschappij vraagt om kennis die op dit moment door medewerkers van buitenaf wordt uitgevoerd. Wij willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de huidige medewerkers zodat de kennis binnen de gemeente blijft en deze niet vertrekt met de ingehuurde partij/persoon.

Privacy wordt steeds belangrijker nu er meer informatie wordt verzameld van de burgers, ondernemers en anderen die met de gemeente in aanraking komen. Ook heeft de gemeente een grote bron aan informatie die nog steeds wordt aangevuld. Het is dan ook belangrijk dat ervan tevoren wordt onderzocht welke informatie er nodig is, op welke manier deze aan andere gegevens te koppelen en welke informatie er beschikbaar wordt gesteld.

Aan bestuurders van de stad vragen we om zich minimaal 40 uur per jaar in te zetten als vrijwilliger in de zorg en/of welzijn. Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt van de bevindingen en ervaringen.
Zo houden we samen de bestuurders scherp op het gebied van zorg en welzijn.